โรงเรียนราชประชานุเคราะห ์๕๔ จังหวัดอำนาจเจริญ
ตั้งอยู่เลขที่ ๓๐ หมู่ ๑๓ ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์ ๐๔๕-๕๑๑๑๓๑ โทรสาร ๐๔๕-๕๑๑๑๓๑
Email: rpk54.anc@gmail.com
Fanpage : แสงเพชร แบรนด์